មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
1133 ធឿន ស្រីនាង THOEUN SREYNEANG ២៧ កញ្ញា ១៩៩៤
1134 នន់ ច័ន្ទបូរមី NUN CHANBORMEY
០៩ កញ្ញា ១៩៩៥
1135 នូ វិទូ
NOU VITOU
១៥ កញ្ញា ១៩៩៥
1136 ប៉ាវ លីហ្សា
PAV LYZA
០៣ មិថុនា ១៩៩៥
1137 ប៊ូ ចាន់ធាលុច
BOU CHANTHEALUX
២៧ កក្កដា ១៩៩៥
1138 បេ ម៉ាឡា
BE MALA
០៥ មិថុនា ១៩៩៥
1139 ផុន ទេវី
PHON TEVY
២១ ធ្នូ ១៩៩១
1140 ពេជ ចាន់ណា
PICH CHANNA
១៣ មករា ១៩៩៦
1141 ម៉ៅ និមល
MAO NIMOL
០៩ មករា ១៩៨៩
1142 យ៉ឺន ឌីណា
YEUN DINA
០១ មករា ១៩៧០