ល.រ ឈ្មោះជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះជាឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាកលវិទ្យាល័យ សញ្ញាបត្រ រូបថត លិខិតទទួលស្គាល់
បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត បណ្ឌិត
0001 លី ណាវុឌ្ឍ LY NAVUTH ១២ ធ្នូ ១៩៨៦ University of Greewich ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
0002 លី ប៊ុនឆៃ LY BUNCHHAY ១៣ មីនា ១៩៩០ University of Hertfordshire ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ
0003 ជី មករា CHY MAKARA ១២ មករា ១៩៨៤ Regent's College London សហគ្រិនភាព
0004 សុទ្ធ សម្ផស្សរតនា SOTH SOMPOSRATTANA ១៣ តុលា ១៩៩៥ Cambridge Tutors Collge ភាសាអង់គ្លេស