ល.រ ឈ្មោះជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះជាឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាកលវិទ្យាល័យ សញ្ញាបត្រ រូបថត លិខិតទទួលស្គាល់
បរិញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត បណ្ឌិត
0005 វណ្ណ ភ័ណ្ឌសុធា VAN PHOANSOTHEA ១៤ មីនា ១៩៩៨ EASB គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
0006 លឹម ស៊ូឈី LIM SOUCHHY ១៩ សីហា ១៩៩៨ EASB គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
0007 អឿន វង្សវឌ្ឍិរាជ OEURN VONGWATHIREACH ២៩ មីនា ១៩៩៥ EASB គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
0008 ទ្រី ច័ន្ទតារារិទ្ធ SOTH SOMPOSRATTANA ១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ EASB គណនេយ្យ
0009 លឹម សុធានី LIM SOTHEANY ០៨ កក្កដា ១៩៩៧ EASB ពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានវិទ្យា
0010 កែវ យ៉ាវ KEO YAV ២៩ ឧសភា ១៩៩៦ EASB ពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានវិទ្យា
0011 ហ៊ ប៉ូលីន HOR POLIN ១៥ កុម្ភៈ ១៩៩៧ EASB ពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានវិទ្យា
0012 គង់ ហាង ង័ង KONG HANG NGONG ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ EASB ពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានវិទ្យា
0013 ណាល់ ណារី NAL NARY ០១ តុលា ១៩៩៦ EASB ពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានវិទ្យា
0014 ហ៊ុល លីមគីមវួច HUL LIMKIMVOUCH ០៦ ឧសភា ១៩៩៦ EASB ពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានវិទ្យា
0015 ហួត សុវណ្ណាតារា HUOT SOVANNDARA ៣១ ឧសភា ១៩៩៦ EASB គណនេយ្យ