សាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL UNIVERSITY

គុណភាណ ប្រសិទ្ធភាព ឧត្ដមភាព សីលធម៌ គុណធម៌
សាកលវិទ្យាល័យ​ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ថ្នាក់បំប៉នអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រ | ២- ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង | ៣- ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ | ៤- ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ | ៥- ថ្នាក់បណ្ឌិត
បញ្ជីឈ្មោះ រូបថត និងសញ្ញាបត្ររបស់និស្សិតបញ្ចប់ ថ្នាក់បណ្ឌិតកិត្តិយស និងថ្នាក់បណ្ឌិត

សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស

ល.រ គោត្តនាម-នាម ឡារតាំង ភេទ ជនជាតិ ប្រទេស ថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រ
០០៣ ចូសេ រ៉ាម៉ូស ហូតា JOSE RAMOS-HORTA ទីម័រ ទីម័រខាងកើត ២១ តុលា ២០២២
០០២ បាក់ អុកស៊ូ OCK SOO PARK កូរ៉េ កូរ៉េខាងត្បូង ២១ កញ្ញា ២០២២
០០១ ស កាប់វុន SEO GAB-WON កូរ៉េ កូរ៉េខាងត្បូង ២០ កុម្ភៈ ២០១៩

សញ្ញាបត្របណ្ឌិត

សូមចុចបើកមើលឈ្មោះ រូបថត និងសញ្ញាបត្រតាមជំនាន់នីមួយៗ
ជំនាន់ ឆ្នាំសិក្សា ចំនួននិស្សិត លេខរៀងសញ្ញាបត្រ បញ្ជីឈ្មោះ&រូបថត ឯកសារ
សរុប ស្រី
២០២២-២០២៣
០១ ០០
០៧-០៧ បើកមើល យោង
២០២២-២០២៣
០២ ០០
០៥-០៦ បើកមើល យោង
២០២២-២០២៣
០៤ ០០
០១-០៤ បើកមើល យោង
វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ